Waterloo | Nanoscience, Polymer, Nanotechnology

Jean Duhamel

Waterloo | Nanoscience, Polymer, Nanotechnology

Mario Gauthier (Emeritus)

Waterloo | Organic, Physical, Polymer

Yangju Lin

Waterloo | Nanoscience, Polymer

Sushanta Mitra

Waterloo | Organic, Inorganic, Nanoscience, Polymer, Nanotechnology

Derek Schipper

Waterloo | Inorganic, Nanoscience, Polymer, Nanotechnology

Xiaosong Wang